תנאי שימוש

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר https://www.inspect-pro.com . (להלן: "החברה" או "האתר"). האתר הינו פורטל אינטרנט בנושאי פיקוח, אדריכלות, תכנון ובניה. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בהם.

תנאים אלה חלים על כל סוגי הגולשים בין אם הנך אדם פרטי או גולש מסחרי ותנאים אלו חלים על השימוש באתר בתכנים הכלולים בו לרבות כל כתובת המהווה חלק משירותיו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual ), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation ), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample ), סרטון, וידאו, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, אודיו, וכל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format ), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon ).

בתנאים אלה, המונח "מפעילי האתר" או "בעלי האתר" מתייחס הן לבעלי האתר בפועל והן לעובדים מטעמם או בשירותם או לשותפיהם. המונח "משתמש" למשתמש באתר או "גולש" באתר.

השימוש בשירותים אליהם מתייחס התקנון, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאי תקנון זה. האתר רשאי לשנות את תנאיו של התקנון, מעת לעת, ויש לעיין בתקנון זה מעת לעת כדי להכיר את התנאים העדכניים. הינך מסכים כי בכל עת תהיה מחויב בתנאים העדכניים של התקנון ותנאי השירות.

אם אינך מסכים לכל התנאים המפורטים בתקנון, אנא הפסק מייד כל שימוש באתר.

השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

 

תנאי השימוש באתר וחובות המשתמש

המשתמש מתחייב להשתמש במידע המוצע באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

השימוש באתר הינו על אחריותך בלבד.

במהלך ההרשמה לאתר, הגולש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד, ובכלל זה פרטיו האישיים, שם, כתובת דואר אלקטרוני וכו'. הגולש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו הוא מפרסם או מעביר באמצעות האתר.

אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחות אותו אדם מול המחשב במועד הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, פוגע בפרטיות הזולת, מאיים, בעל אופי מיני, פורנוגראפי, גזעני, או בלתי חוקי.

המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו, הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא למעט בדרך של צפייה רגילה במודעות ככול משתמש סביר.

כל שימוש שאינו מורשה זה יהווה שימוש בניגוד לתנאי התקנון והאתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע בגינו פיצוי הולם.

מוסכם ומובהר כי גולש/משתמש אשר עושה שימוש כלשהו בתכני האתר, מתחייב כי השימוש האמור יעשה למטרות פרטיות בלבד, ולא יעשה כל שימוש בתכני האתר, למטרות מסחריות, עסקיות, קידומיות או אחרות. יחד עם זאת, המשתמש מתחייב שלא להעתיק חלקים מהאתר עבור כל מטרה שהיא ובכל אמצעי שהוא, לרבות data mining information collection בין אם באופן ממוחשב ידני או באמצעות אמצעים אוטומטיים כאלו ואחרים, כגון רובוטי איסוף מידע וכו'.

מוסכם ומובהר כי גולש/משתמש אשר עושה שימוש כלשהו בתכני האתר, מתחייב שלא לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של האתר לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב. מפעילי האתר אינם אחראים לתגובות כגון אלו ויטפלו בתגובות בעייתיות בזמן סביר ברגע שידווח להם עליהן.

מפעילי האתר יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על כך הודעה מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.

לצורך הקלת השימוש באתר, משתמשת החברה בטכנולוגיה של "עוגיות" (COOKIES) אשר מאפשרת זיהוי של משתמש רשום בכניסתו לאתר והצגת כל המידע הרלוואנטי לאותו משתמש רשום. כמו כן ולצורך שיפור חוויית  המשתמש באתר, משתמשת החברה בטכנולוגיית SessionCam (www.sessioncam.com) ובטכנולוגיות נוספות לשיפור חווית השימוש.

 

המשתמש מתחייב:

– שלא לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

– שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר .

– שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים .

– שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר .

 

 

 

תכני גולשים

האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים של גולשים, לרבות לדרוג שנתנו הגולשים לבעלי מקצועות שונים, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

מוסכם ומובהר כי הגולשים/המשתמשים המוסיפים תכנים לאתר, עושים זאת על אחריותם הבלעדית וכי הם מקנים את זכויות היוצרים לאתר לשימוש חופשי בתכנים אלו. מובהר ומוסכם בזאת כי גולש אשר מעלה לאתר תכנים או מידע בכל צורה שהיא, נותן בזאת ללא תמורה רישיון שימוש בתכנים אלו לבעלי האתר עבור כל שימוש שהוא, לרבות הפצתם ופרסומם בכל מדיום. בנוסף, מובהר ומוסכם בזאת כי גולש אשר מעלה את התכנים האמורים לאתר נותן בזאת ללא תמורה רישיון שימוש בתכנים אלו לגולשים/משתמשים אחרים עבור שימוש פרטי בלבד בתכנים אלו.

מובהר כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים ע"י המשתמשים. לפיכך, האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו.

למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.

מוסכם ומובהר כי בהעלאת תכנים לאתר, השולחים מאשרים לפנות אליהם במייל וליצור איתם קשר. כמו כן, בהזנת המייל לרשימת התפוצה, הנכם מאשרים קבלת תכנים מהאתר. להסרת כתובתכם מרשימת התפוצה, ניתן לפנות באמצעות טופס יצירת קשר.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על המשתמש להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר על המשתמש לפרסם את התכנים הבאים:

כל תוכן הידוע למשתמש שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

כל תוכן העלול להטעות צרכן;

כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט; האתר רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר במשתמשיו, באתר או במי מטעמו. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר לפי כל דין. האתר רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו. התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. על המשתמש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלו בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיו.

הינך מתחייב כי לא תעתיק, תשכפל, תשדר, תשנה, תפיץ, תפרסם, תציג ו/או תשמיע את התכנים וכן לא תשתמש בשירותים ובתכנים למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר.

כל שימוש שלך בתכנים אלו בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את האתר ו/או את ספקי התוכן לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירותים, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכד', וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות האתר ו/או ספקי התוכן על פי כל דין.

האתר אינו יכול לבקר תכנים המוזנים על ידי משתמשים לאתר. הינך מתבקש להקפיד על הכללים המפורטים בתקנון זה. ככל שיובא לידיעת האתר כי אינך מקיים את התנאים המפורטים בתקנון, הוא יהיה רשאי לפעול נגדך על פי כל דין ולרבות למסור את פרטיך ופרטי בעל ציוד הקצה לצדדים שלישיים ו/או לרשויות החוק ו/או לפעול על פי זכויותיו כמפורט בתקנון זה ולא תהיה לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד האתר בגין ביצוע מי מהפעולות דלעיל.

האתר רשאי להפסיק את הפעלתם של שירותים ו /או מכירתם של מוצרים מסוימים ו/או חלק מהם, לצמיתות ו/או לתקופה מוגבלת, בכל עת, ללא צורך במתן הודעה מראש. האתר רשאי לכלול בפרסום המוצרים, פרסומים ו/או חסויות של צדדים שלישים והינך נותן בזאת הסכמתך לכך. האתר עשוי לשנות את הרכב, כמות או אופי השירותים ו /או המוצרים הכלולים בכל שירות ו /או המוצר על פי שיקול דעתו הבלעדי מבלי להודיעך. לא תוכל לטעון כלפי האתר בגין שינוי כאמור.

 

נוהל רישום גולשים

כחלק מתהליך פרסום המודעה, תדרש למסור מידע אישי כגון שם, מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכד' . נתונים אלה יתכן וישמרו במאגר של האתר. הינך מתחייב כי הנתונים יהיו אמיתיים ומדויקים. ידוע לך כי ללא מסירת נתונים אלה, לא תוכל להשתמש בשירותי האתר.

פרסום וניהול המודעות באתר

האתר רשאי לבדוק את נוסח המודעה על מנת להחליט אם המודעה ראויה לפרסום על פי אמות המידה של האתר.

האתר רשאי לערוך או לבטל או לשנות כל מודעה באתר לפי שיקול דעתו.

אין להכניס למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה".

 

ויתור והגבלת אחריות

המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים ("המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והחברה, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו (להלן יחד עם

החברה " או "הקבוצה" לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך .

האתר אינו אחראי למוצרים הנמכרים על ידי מפרסמי המודעות ולתוכן המודעות.

האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותך הבלעדית .

האתר דוחה כל אחריות המוטלת עליו במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם .

האתר לא יהא אחראי, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והינך מצהיר בזאת כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים .

המידע, התכנים והשירותים (להלן השירותים) המוצעים לך באתר מוצעים AS IS האתר לא ישא בכל אחריות להתאמת השירותים למטרותיך.

האתר לא יישא בכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שיגרם לגולשים כתוצאה מהסתמכות על פרסומים באתר.

האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לתכנים המפורסמים באתרים אחרים אליהם מפנה האתר. השימוש באתרים אלה יעשה על ידי אחריותך הבלעדית.

האתר אינו אחראי להפרעות העלולות להיגרם בשימוש באתר, לאיכות, שלמות ודיוק המידע באתר, התאמה למטרות הגולש והאתר אינו מתחייב כי השימוש בו לא יופרע ו/ או יהיה נטול קלקולים ותקלות.

האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או מאי שימוש באתר. אתה הגולש מצהיר כי אתה לבד אחראי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר זה.

 

שימוש של האתר במידע

החברה עשויה להשתמש במידע הנאסף על ידה לצרכים שונים הקשורים לתפעול האתר, לרבות משלוחי דוא"ל, התאמה אישית של מודעות ופרסומות וכד'.

כמו כן, יתכן כי האתר יעביר מידע ממאגר נתוניו למפרסמים שונים במסגרת פעילותו השוטפת של האתר ובהתאם לאופי השירותים המוצעים באתר.

פרסומות באתר

האתר שומר לעצמו את הזכות לפרסם פרסומות באתר בכל מקום אשר האתר ימצא לנכון

על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם המודעה. האתר אינו אחראי למודעות חיצוניות ולא יהיו לך כל טענות בדבר פרסומות אלה.

 

זכויות יוצרים וקנין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו כולל תכנים הנמסרים לפרסום על ידך, וכולל מודעות שהנך מפרסם באתר הינן של האתר בלבד. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים גם בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר מרכיביו הצורניים, הטקסטים, הפרסומים, המודעות וכן קבצים מכל סוג שהוא.

כל תמונה וכל טקסט המועלים לאתר ע"י הגולש ולא ע"י האתר הינה באחריות המפרסם בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי המשתמש.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. האתר אינו טוען לבעלות בתכנים שהמשתמש מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר המשתמש מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר הוא מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי הינו בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. אם המשתמש או היוצר אינו בעל הזכויות בתכנים שהינו מוסר לפרסום, הרי שהוא מאשר שהינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום, המשתמש מקנה לאתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

האתר לא אחראי בגין כל נזק מכל מין או סוג כל שהוא הנוגע לקניין רוחני שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה או טקסט או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכויות יוצרים או זכות קניין אחרת.

לאתר קיימת הזכות להסיר כל פרסום מפר ככול שתובא לידיעתו קיומה של הפרה.

הינך מסכים כי לתמונות המתפרסמות על ידך יוצמד סימן מים יחודי של האתר ולוגו האתר על מנת למנוע העתקות. הינך מוותר על כל טענה עתידית ביחס לזכויות יוצרים וזכויות אחרות בתמונות אלה.

 

הגבלת אחריות

מוסכם ומובהר כי החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה ע"י משתמשיו, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.

אין לאתר כל אחריות לגבי הקישורים ו /או התכנים ו/או אמיתותם ו/או מטרתם הברורה ו/או הנסתרת של התכנים באתר ו /או תכנים אליהם מפנים הקישורים ו /או שיוזנו על ידי המשתמשים מפעם לפעם ו/או לגבי השימוש שיעשו בהם המשתמשים. (להלן: "השירות").

בעלי האתר אינם מתחייבים כי השירות באתר יתקיים ללא טעויות ובסדירות ויענה על כל דרישות המשתמשים. בנוסף, בעלי האתר לא יהיו מחויבים בגין כל תוצאה שתושג ע"י השימוש בכל תוכן שהוא באתר. כמו כן, בעלי האתר וכל צוות האתר (עובדים, מנהלים וכדומה) לא יהיו אחראיים על כל שיבוש, ליקוי או/ו תקלה באתר, בלי שום הקשר לסיבת היווצרותה.

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.

מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר ו /או במוצרים שנמכרים באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר ו /או במוצרים שנמכרים באתר מבוצע באחריותו בלבד.

מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.

מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד'. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

האתר יפעל כמיטב יכולתו על מנת לתת את השירותים למשתמשים בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין האתר אחראי לתכנים, ולשירותים עצמם. בשים לב לאמור לעיל אתה פוטר בזה את האתר מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה בתוכן, שירות או מוצר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתם למשתמשים, ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה משימוש באתר ו/או השירותים ו /או המוצרים ו /או מדרך העברתם וזאת מכח כל דין ו/או הסכם.

מובהר בזאת כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על התכנים ו/או המידע הניתן במסגרת השירותים השונים מבלי לוודא את נכונותם אצל הגורמים המוסמכים למוסרם, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירותים השונים טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד.

כמו כן הינך מצהיר, כי ידוע לך שהשירותים הניתנים ו /או התכנים המתפרסמים באתר לרבות מודעות פרסומת ו /או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים ו /או המאמרים המתפרסמים באתר אינם ואף אינם מתיימרים להיות משום המלצה ו/או חוות דעת ו /או דעה מקצועית של איש מקצוע באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו והחברה אינה נושאת באחריות לתכנים ו /או שירותים אלו.

קישורים באתר

באתר תמצא קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. בכל הנוגע לקישורים שאינם מתופעלים על ידי האתר ושהאתר איננו שולט או מפקח עליהם, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. האתר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

האתר איננו מתחייב כי הקישורים ("לינקים") שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. האתר רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.

 

אבטחת מידע

מוסכם ומובהר כי הגולשים/המשתמשים המספקים פרטיהם לאתר, עושים זאת על אחריותם הבלעדית ומבינים ומאשרים כי האתר אינו אחראי ואינו מספק אבטחה לפרטי האשראי. פרטי כ. אשראי אינם מתקבלים ו /או נשמרים באתר. במועד ביצוע התשלום, הלקוח מועבר לדף REDIRECT מאובטח של חברת הסליקה PayPal המספקת שירותי חיוב באישור לכך מהגופים הרלוונטיים כגון חברות האשראי (וזאת בהתאם לדרישות ולנהלים החדשים של חברות האשראי). האתר מנהל מאגר פרטים כגון כתובת וכד'

האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידיך, עם זאת האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך האתר לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו.

 

תכנים מסחריים

האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים.

האתר לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר איננו צד לכל עסקה כזו, והוא לא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, הוא רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן על ידי המשתמש.

 

סמכות שיפוט

על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

פנה אלינו

האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב ועושה ככל יכולתו לדאוג לתקינות הפעילות באתר. באם התרחשה תקלה כלשהי, ו /או באם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ו /או ברצונך לפנות אלינו לגבי תלונה/בקשה/הערה/הארה, אנא פנה אלינו באמצעות צור קשר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

>